Regulament Concurs Karpatia Pony Show 2023 Giveaway!

450 450 Karpatia Pony Show

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Karpatia Pony Show Giveaway”

Perioada: 09.05.2022 – 28.05.2022

 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul Campaniei „Karpatia Pony Show Giveaway” (denumit în continuare “Concursul”) este compania  Karpatia Activități Ecvestre SRL, persoană juridică română, reprezentată prin domnul Rareș Tudorache – Administrator,  cu sediul com. Florești, sat Florești nr. 342, Județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare nr. RO32978107, cont bancar RO57BTRLRONCRT0250220801, deschis la Banca Transivania, denumita în cele ce urmează “Organizator”

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toți participanții.

(3) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii si condițiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.

(5) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 1. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în perioada 09.05.2023 –28.05.2023 Concursul se va desfășura pe pagina de Instagram și Facebook a organizatorului, va începe în ziua de start 09.05.2023 și se va termina la ora 10:00 în data de 28.05.2023. Câștigătorii vor fi jurizați și anunțați în data de 29.05.2023.

Concursul se va desfășura pe contul de Instagram @karpatiaponyshow https://www.instagram.com/karpatia.pony.show/ și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/karpatiapony

(2) Dupădata încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele cu vârsta peste 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) care, pe durata de desfășurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18 ani, angajaţii Organizatorului și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie).

(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, copie după CI și adresă de livrare , în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4

(4) Organizatorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

Concurenții vor fi aleși prin jurizare, se va premia cel mai creativ și original comentariu care respecta topicul concursului, dintre jurați fac parte organizatorii evenimentului. Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, în fiecare etapă a concursului.

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să realizeze următorii pași:

să acceseze pagina de Instagram sau Facebook a Organizatorului: https://www.instagram.com/karpatia.pony.show/ și  https://www.facebook.com/karpatiapony

să dea follow paginilor:https://www.instagram.com/karpatia.pony.show/ și  https://www.facebook.com/karpatiapony

Să dea like & share postarii care anuntaconcursul

să acceseze postarea care anunță concursul și să lase în secțiunea de comentarii raspunsul la provocrea concursului

să aibă profilul public

În cadrul concursului vor fi alesi trei câștigători aleși prin jurizare, iar premiul constă în o invitație full pass la Karpatia Pony Show 2023 și o sticlă de pălincă Zetea pentru fiecare câștigător.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Pentru a participa la concurs sunt necesare următoarele:

să acceseze pagina de Instagram sau Facebook a Organizatorului: https://www.instagram.com/karpatia.pony.show/ și  https://www.facebook.com/karpatiapony

să dea follow paginilor:https://www.instagram.com/karpatia.pony.show/ și  https://www.facebook.com/karpatiapony

să dea like & share postării care anunța concursul

să acceseze postarea care anunță concursul și să lase în secțiunea de comentarii raspunsul la provocrea concursului

să aibă profilul public

(2) Premiile vor fi anunțate în urma jurizarii și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3) Concursul Karpatia Pony Show Giveaway se desfășoară pe contul de Instagram si Facebook a Organizatorului

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după data limită prevăzută, respectiv 28.05.2023, nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorii vor fi anunțați în data de 29.05.2023 în intervalul orar 13:00-18:00.

(6) Fiecare participant are dreptul de a participa o singură dată.

(7) Câștigătorii înscriși în cadrul platformei Instagram si Facebook vor fi desemnați prin intermediul jurizarii de catreorganizatorii evenimentului

(8) Participanții câștigătorii vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook/Instagram în data de 29.05.2023, în intervalul orar 13:00 – 18:00.

 

 1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Pe durata Concursului se vor acorda două premii sub forma unor invitații full pass și o sticlă de pălincă Zetea.

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui ca și câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Instagram și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 1. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 1. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

 1. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiul constă în 6 invitații și 6 sticle de palinca de prune Zetea. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 2906 RON (cf. Curs BNR ).

Premiile constau în:

Premiu Cost (lei)
6 full pass* 1560
6 sticle palinca  Zetea 1344

* O invitatie full pass reprezinta un abonament pentru Karpatia Pony Show 1-5 Iunie 2023, valabil pentru 2 adulti + 2 copii.